Ponuka na prenájom

 • V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Bratislavského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:
  • Správca: Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava
  • Predmet nájmu: aulu, učebne, šatne, školský bazén, telocvičňu, vonkajšie trávnaté ihrisko, vonkajšie multifunkčné ihrisko

UPOZORŇUJEME, že bazén je možné prenajímať iba pre skupiny do 20 osôb (včítane pedagógov, trénerov…) s vekom od 10 rokov!!

A výlučne za účelom športovania členov športových oddielov a organizácií, prípadne rekreačného plávania. Bazén nie je možné prenajať za účelom organizovania komerčných plaveckých kurzov.

Podmienky:

 •  využitie priestoru:  na poskytovanie služieb pre ucelené skupiny záujemcov (nie jednotlivcov)
 • obdobie: na dobu určitú aj neurčitú
 • minimálna cena nájmu – v cenníku nájmu https://glnt.edupage.org/a/cennik-prenajmu

Predkladanie ponúk:

Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať v uzatvorených obálkach so spiatočnou adresou záujemcu  adresu:

Gymnázium L. Novomeského

Tomášikova 2

827 29 Bratislava

Alebo emailom na adresu aurel.bitter@gln.sk

Posledný deň prijímania ponúk:  15.7.2021 do 15:00 hod. (rozhodujúci je dátum doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky). Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Ak záujemca predloží viacero ponúk alebo ponuka nebude kompletná, budú všetky jeho ponuky z vyhodnotenia zámeru na prenájom vylúčené. Uchádzačom bude doručené oznámenie o úspešnosti alebo neúspešnosti ponuky. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia cena.

Ponuka musí obsahovať: 

   • cenovú ponuku vychádzajúc z minimálnych sadzieb na webstránke školy https://glnt.edupage.org/a/cennik-prenajmu,
   • predmet nájmu – telocvičňa, bazén….,
   • účel nájmu – volejbal, plávanie, florbal….,
   • dobu nájmu – v ktorý deň máte záujem si prenajímať priestory , v prípade záujmu napíšte aj alternatívne dni,
   • časový rozsah –   napíšte v akom časovom rozsahu (1 hod, 1,5 hodiny…) a o koľkej hodine najskôr by mal prenájom začínať a o koľkej hodine by mal najneskôr skončiť.
   • identifikačné údaje záujemcu podľa výpisu z príslušného registra (meno, priezvisko, bydlisko, telefón, email, alebo názov, sídlo, trvalý pobyt, IČO, telefón, email),
   • vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom prenajímať majetok Bratislavského samosprávneho kraja  v     zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.
   • súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely vyhodnotenia zámeru na prenájom a uzatvorenia nájomnej zmluvy.

   Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v z.n.p. a VZN Bratislavského samosprávneho kraja.

Kontakt:

Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu: Mgr. Aurel Bitter 02/43422552, e-mail: aurel.bitter@gln.sk

GLN je školou s dlhoročnou tradíciou. Od svojho vzniku - 1964 - sa snaží udržať si dobré meno v bratislavkej verejnosti. Vychováva mnoho úspešných odborníkov.

Kontakt

 • Tomášikova 2, 827 29 Bratislava

 • Tel.: +421 2 4342 2552

 • IČO 00605786

 • DIČ 2020878057

Sledujte nás