GLN TOP 10

 1. Zdravá škola
 2. úspešnosť žiakov pri prijímacích skúškach z matematiky na VŠ
 3. efektívna vzájomná komunikácia
 4. medzinárodné projekty, vysoká úroveň vzdelávania v cudzích jazykoch
 5. nadštandardné vybavenie výpočtovou technikou
 6. snaha o vytváranie dobrých vzťahov
 7. starostlivosť o životné prostredie
 8. predlekárska prvá pomoc a onkologická výchova
 9. podpora talentov a rozvoj umeleckých schopností
 10. športom ku zdraviu ( alebo trvalej invalidite?)
GLN je školou s dlhoročnou tradíciou. Od svojho vzniku - 1964 - sa snaží udržať si dobré meno v bratislavkej verejnosti. Vychováva mnoho úspešných odborníkov.

Kontakt

 • Tomášikova 2, 827 29 Bratislava

 • Tel.: +421 2 4342 2552

 • IČO 00605786

 • DIČ 2020878057

Sledujte nás