Podmienky prestupu na Gymnázium L. Novomeského z inej strednej školy

Podľa súčasnej platnej legislatívy – § 35 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) – prestup do inej strednej školy povoľuje riaditeľ školy, do ktorej sa žiak hlási. Prestup povoľuje na základe žiadosti jeho zákonného zástupcu, ak ide o plnoletého žiaka, na základe jeho žiadosti.

Prestup žiaka s osemročným štúdiom sa môže uskutočniť najskôr začiatkom piateho ročníka.

Podmienkou prestupu žiaka do inej strednej školy je úspešné vykonanie rozdielovej skúšky.

 

Vzhľadom na veľký počet uchádzačov o štúdium na našom gymnáziu a rastúci počet žiadostí o prestup postupujeme podľa nasledujúcich pravidiel:

Žiadatelia o prestup na naše gymnázium predkladajú žiadosť o prestup s priloženými  kópiami dvoch posledných vysvedčení. Žiak musí byť už  žiakom gymnázia alebo strednej školy.

Pri prestupe prihliadame na:

  • úroveň naplnenosti v príslušnom ročníku,
  • prospech žiaka za posledné dva roky: prospel s vyznamenaním,
  • kombináciu cudzích jazykov,
  • výsledky rozdielových skúšok,
  • zdravotná spôsobilosť žiaka.

Na rozdielové skúšky sú pozvaní len uchádzači, ktorí majú vyhovujúci prospech a vyhovujúcu kombináciu cudzích jazykov. Rozdielové skúšky sa konajú  dvakrát do roka, spravidla v júni a januári. Predmety rozdielových skúšok určuje riaditeľ školy, spravidla je to slovenský jazyk a literatúra a matematika.

Uchádzač zvládol rozdielovú skúšku úspešne vtedy, ak dosiahol aspoň 50 % bodov v každom predmete skúšky.

Na základe uvedeného budú na počet voľných miest prijatí úspešní uchádzači v poradí podľa výsledkov rozdielových skúšok od najúspešnejšieho po najmenej úspešného.

 

Norbert Kyndl

GLN je školou s dlhoročnou tradíciou. Od svojho vzniku - 1964 - sa snaží udržať si dobré meno v bratislavkej verejnosti. Vychováva mnoho úspešných odborníkov.

Kontakt

  • Tomášikova 2, 827 29 Bratislava

  • Tel.: +421 2 4342 2552

  • IČO 00605786

  • DIČ 2020878057

Sledujte nás