section-e041f74

"Financie zábavne"

V školskom roku 2016/2017 reagovali naši učitelia na výzvu MŠVVaŠ  PODPORA ORGANIZAČNÉHO ZABEZPEČENIA VZDELÁVANIA PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV V OBLASTI FINANČNEJ GRAMOTNOSTI A VÝCHOVY K PODNIKANIU. Cieľom nášho projektu „Financie zábavne“ bolo zvýšiť profesijné kompetencie učiteľov nášho gymnázia. Rozšíriť ich vedomosti a zručnosti vo finančnej oblasti a poskytnúť im metódy, formy a prostriedky pre kvalitnú implementáciu finančnej gramotnosti do výchovno – vzdelávacieho procesu.

Naši pedagogickí zamestnanci boli vyškolení vo finančnej gramotnosti v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti verzia 1.1, ktorý schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 31. Marca 2014 s účinnosťou od 1. septembra 2014.

Z prostriedkov projektu sme zakúpili 10 kusov spoločenských hier – trenažérov Finančná odysea a 10 kusov kníh Základy finančného zdravia plných informácií a cenných rád pre dosiahnutie finančné zdravie.

Pedagogický zamestnanci sa naučili ako rozoznávať a predchádzať rizikám pri investovaní, ako najlepšie plánovať osobné financie príjmy a výdavky a plnenie finančných záväzkov. Prebrali sme pravidlá ako chrániť osobný majetok, dozvedeli sa o nových  možnostiach poistenia a tiež nástrahách v poisťovníctve, upozornenia na čo si treba pri uzatváraní poistiek dávať pozor a tak predchádzať nepríjemnému sklamaniu a zabezpečiť čo najlepšie plnenie v prípade poistnej udalosti. Doplnili si vedomosti o úveroch a ich podmienkach, investovaní, životnom a neživotnom poistení, ochrane spotrebiteľa a nekalých obchodných praktikách.

V praktickej časti školení, si vymenili skúsenosti a stretli sa s novými návrhmi výučby finančnej gramotnosti formou projektov v tímoch. Výhodou projektov je, že môžu byť organizované počas jednej vyučovacej jednotky, prípadne ako dlhodobý projekt. Žiaci priamo v praxi získavajú zručnosti a následne ich komunikujú vo svojom pracovnom tíme. Okrem toho sa naučia výsledky svojej práce a práce tímu spracovať, vyhodnotiť a následne prezentovať pred triedou. K takýmto aktivitám patrí napríklad tvorba osobného finančného plánu, tvorba finančnej rezervy, ochranu osobný majetok, optimalizácia spotreby a výdavkov, plán vedenia domácnosti. V praktických aktivitách si učitelia vyskúšali zážitkové vyučovanie organizované v skupinách, prešli si návrhy aktivít na vyučovanie vo svojom vyučovacom predmete, na trenažéri Finančná gramotnosť si nacvičili správanie sa vo svete financií. Trenažér umožňuje simuláciu reálnych situácií vo svete peňazí, čím majú učitelia možnosť nenásilnou formou učiť žiakov správaniu na finančnom trhu a starostlivosti o osobné financie. Výhodou práce s trenažérom je, že v každom kole prichádzajú nové modelové situácie, ktoré majú hráči riešiť a tak nadobúdajú vždy nové kompetencie v oblasti financií. Používanie trenažéra opakovane je výhodou pri výučbe, žiaci si môžu v nasledujúcej hre aj s odstupom času v závislosti na tematických plánoch vyučovacích predmetov overiť už skôr získané kompetencie. Pri každom používaní sa zdokonaľujú a overujú si zákonitosti vo svete peňazí získané v praxi.

Priebeh školenia komplexne pokryl prioritné témy, ktoré sú zoradené do siedmych vybraných kategórií finančnej gramotnosti nasledovne:

  • Človek vo sfére peňazí
  • Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí
  • Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb – príjem a práca
  •  Plánovanie a hospodárenie s peniazmi
  • Úver a dlh
  • Sporenie a investovanie
  • Riadenie rizika a poistenie

Aktivity boli zamerané na vzdelávanie v oblasti boja proti korupcii, ochrany proti praniu špinavých peňazí a ochrany finančných prostriedkov. Hlavné princípy ochrany spotrebiteľa boli školené a diskutované veľmi intenzívne, základné princípy malého a stredného podnikania učitelia diskutovali na modelových situáciách. Finančná gramotnosť ako schopnosť efektívne a pružne reagovať na situáciu na finančnom trhu, schopnosť viesť osobné financie a schopnosť reagovať na meniace sa ekonomické prostredie je neoddeliteľnou súčasťou praktického života.

V aktivitách nášho projektu Financie zábavne naši učitelia nadobudli nové kompetencie v oblasti financií potrebné pre efektívne vyučovanie danej problematiky a budú tak schopní pripraviť finančne gramotných absolventov nášho gymnázia. Budú kvalifikovane učiť študentov ako mať prehľad nad osobnými príjmami a výdavkami a držať ich v rovnováhe tak, aby boli zabezpečení aj do budúcnosti a pripravení tak na nečakané ťažké životné situácie ako strata zamestnania, choroba a pod., ktoré môžu v živote nastať. Učitelia budú vedieť informovať deti o dôležitých zákonoch, o možnostiach ochrany voči nekalým obchodným praktikám, o finančných službách, ktoré poskytujú banky a poisťovne svojim klientom a výbere toho správneho (na mieru šitého) finančného produktu. Naučia deti spravovať osobné a rodinné financie, pripraviť si rodinný rozpočet, vypracovať osobný finančný plán, ako tvoriť finančnú rezervu. Vysvetlia pojmy pasívum, aktívum, možnosti ako zveľadiť a chrániť svoj majetok, výpočet výšky mesačnej mzdy, výšky odvodov.

Realizáciou projektu získala škola študijné materiály, 10 kusov kníh z danej tematiky a tak aj možnosťou spracovania kvalitných príprav na vyučovací proces. Konštruktivistický prístup umožňujú zakúpené trenažéry Finančná odysea, hra, v ktorej sa žiaci stretnú so simulovanými situáciami z praktického života, hra tak núti žiakov rozmýšľať v súvislostiach a plánovať svoje finančné zdravie. Tieto aktivity sa budú po ukončení aktivít projektu realizovať vyučujúcimi pomocou zakúpených kancelárskych potrieb zo zdrojov projektu. Zakúpené finančné trenažéry a knihy budú vyučujúci využívať pri vyučovaní finančnej gramotnosti na rôznych predmetoch spoločenskovedných aj prírodovedných.

GLN je školou s dlhoročnou tradíciou. Od svojho vzniku - 1964 - sa snaží udržať si dobré meno v bratislavkej verejnosti. Vychováva mnoho úspešných odborníkov.

Kontakt

 • Tomášikova 2, 827 29 Bratislava

 • Tel.: +421 2 4342 2552

 • IČO 00605786

 • DIČ 2020878057

Sledujte nás