ENVIROPROJEKT 2019

Vyhodnotenie

Pokles biodiverzity znamená narušenie ekosystému. My ľudia nestojíme nad ním alebo mimo neho, sme jeho súčasťou.

V školskom roku 2018/2019 sme vypracovali projekt „Naša ekologická učebňa“ v rámci projektu ENVIROPROJEKT 2019, ktorý vyhlásilo MŠVVaŠ SR.

Cieľom nášho projektu „Naša ekologická učebňa“ bolo vybudovať pestrú školskú záhradu – Naša ekologická učebňa, v ktorej sa budeme venovať ochrane biodiverzity areálu školy a vyučovacie hodiny realizovať v prírode. Žiaci sa stanú tvorcami nášho spoločného životného prostredia a prepoja teoretické oblasti do praxe. Cieľ sa nám podarilo splniť.

V rámci ochrany biodiverzity pozemku sme postavili 2 hmyzie domčeky, aby sme ochránili hmyz v lete pred horúčavou a v zime pred mrazmi. Okrem sme vyrobili a osadili do našej novej ekologickej učebne na školskom pozemku 3 napájadlá pre vtáky z okolia, a vytvorili sme im tak príležitosť pre osvieženie v horúcom letnom období, tiež sme vyrobili  4 kŕmidlá pre vtáky z areálu školy a blízkeho okolia. Vytvorili sme plán pozemku, vymerali sme ho v teréne, pripravili a vyrovnali sme terén, zúrodnili pôdu, vysadili sme ovocné kry, postavili vyvýšené záhony, vysadili bylinky, zeleninu, živý plot, okrasné kry, pripravili sme materiál na náučnú tabuľu, objednali sme z iných zdrojov výrobu a osadenie tabule pre inštaláciu náučného materiálu. Na predmete biológia a na predmete informatika sme pripravili obsahovo bohatý obsah náučnej tabule s názvom Rastliny a živočíchy v našom areáli a Vývin rastlín. V našej novej ekologickej učebni zachytávame dažďovú vodu a kompostujeme odpad zo záhrady aj z časti zo školskej kuchyne, žiaci sa tak naučia viac o vzniku, procesu rozkladu a  recyklácii bioodpadu, využití dažďovej vody a obehu biotických a abiotických zložiek ekosystému –  prírody.

Aktivitami priamo v teréne sme prepojili teóriu s praxou. Na jar budeme našu ekologickú učebňu ďalej zvelaďovať, dopĺňať o ďalšie rastlinné druhy, zakladať parenisko na vyvýšenom záhone a pestovať priesady. Následne ich presadiť  a pestovať, zalievať ich a pozorovať ich rast – od semienka k plodu. Koncom leta a začiatkom jesene budú žiaci zberať úrodu, ktorú si dopestujú a zužitkujú v rôznej podobe. Žiaci spolu s učiteľmi budú vyhodnocovať rôzne faktory ovplyvňujúce život organizmov – rastlín a živočíchov. Počas zimy sa budeme starať o priebežné dopĺňanie obsahu kŕmidiel, v lete budeme každý deň dolievať čerstvú vodu do napájadiel, budeme kompostovať a využívať na pestovanie nových plodín zachytenú dažďovú vodu v sude. Staneme sa tak priamymi účastníkmi – tvorcami svojho životného prostredia. Práve mladá generácia bude mať vytvorené výborné podmienky na zasiatie semienka zodpovednosti za životné prostredie ktoré ich obklopuje, poskytuje im zdravé a chutné plodiny. V ďalších aktivitách podľa plánu projektu budeme pokračovať aj v ďalších školských rokoch.

Našu ekologickú učebňu sme vybudovali v areáli školy Gymnázia L. Novomeského na Tomášikovej ulici 2, Bratislava, pod oknami tried, kde žiaci budú môcť priamo z tried pozorovať ako sa v čase a rôznych ročných obdobiach mení. Vybraná časť je vhodná svojím centrálnym postavením v rámci školského pozemku, teda bude ľahko vzniklo tu veľmi príjemné zákutie s pestrou paletou miestnej flóry a fauny, Naša ekologická učebňa bude okrem toho výborným miestom poskytujúcim možnosť oddychu po vyučovaní a pre všetkých potrebnú psychohygienu. Lokalizáciu vybrali žiaci školy v ankete, ktorú robili učitelia počas prípravy projektu. Na budovaní učebne pracovali žiaci na viacerých predmetoch, napr. biológia, matematika, informatika, technická výchova, chémia.

Budovanie externej učebne pre následnú výučbu prebehlo v priebehu mesiacov september – november 2019 v nasledujúcich konkrétnych výchovno – vzdelávacích aktivitách našich žiakov:

 • príprava nákresu spracovávaného územia,
 • príprava plán rozmiestnenia jednotlivých komponentov do priestoru,
 • výpočet spotreby materiálu,
 • zakúpenie pracovného náradia a materiálu,
 • štúdium podmienok pre rast rastlín – zakúpenie rastlín a drevín,
 •  umiestnenie vyvýšených záhonov do terénu,
 • tvorba náučného materiál,
 • výber vhodného miesta pre výsadbu jednotlivých rastlín,
 • štúdium životných podmienok potrebných pre život rastlín a živočíchov,
 • štúdium účinkov niektorých liečivých rastlín – fytoterapia,
 • výroba domčekov pre hmyz a motýle a ich inštalácia,
 • výroba napájadiel pre vtáctvo a ich inštalácia,
 • výroba kŕmidiel pre vtáctvo,
 • výsadba rastlín a drevín,
 • ochrana hmyzu a motýľov,
 • ochrana miestneho biotopu,
 • ochrana vtáctva,
 • starostlivosť o záhradku so všetkými jej komponentmi,
 • recyklácia odpadu,
 • zber dažďovej vody,
 • prezentácia výsledkov projektu.

Naši žiaci sa hneď na začiatku školského roka začali vzdelávať novými konštruktivistickými metódami v praxi, čím v oblasti kognitívnych, afektívnych aj psychomotorických funkcií sa dostanú na vyššiu úroveň. Pobyt na čerstvom vzduchu uprostred zelene veľmi dobre pôsobí na ich psychiku a schopnosti sa sústrediť, čo pozitívne vplýva na ich sústredenie na hodinách. Prepájaním jednotlivých predmetov im dalo odpovede na otázku „Na čo nám to v živote bude?“ Enviromentálna výchova, ekológia vyučovaná praxou tak prepojí nielen teoretické získavanie poznatkov ale aj ich prepojenie do praxe. Žiaci priamo v prírode vidia dôsledky svojho správania a  ako životné prostredie ovplyvňuje život rastlín a živočíchov v ekosystéme.

Cieľ projektu – vzdelávanie žiakov a realizácie vzdelávacieho procesu vo vonkajších priestoroch školy, enviromentálna výchovu žiakov, rovnako aj premena časti areálu na prostredie pozitívnejšie pre prírodu aj ľudí sa nám podarilo splniť. Výstupom projektu je hotová Naša ekologická učebňa – jednoducho záhrada v areáli školy, kde si nájde každý miestny živočíšny alebo rastlinných druh svoje miesto. Učebňa bude slúžiť na enviromentálnu výchovu žiakov nášho gymnázia, prepojenie v rámci medzipredmetových vzťahov rozšírenie a ochranu biodiverzity školského areálu.

GLN je školou s dlhoročnou tradíciou. Od svojho vzniku - 1964 - sa snaží udržať si dobré meno v bratislavkej verejnosti. Vychováva mnoho úspešných odborníkov.

Kontakt

 • Tomášikova 2, 827 29 Bratislava

 • Tel.: +421 2 4342 2552

 • IČO 00605786

 • DIČ 2020878057

Sledujte nás