Jazykové certifikáty z nemeckého jazyka: Deutches Sprachdiplom – DSD I a DSD II

Gymnázium Ladislava Novomeského patrí už osemnásť rokov medzi vybrané slovenské školy, ktoré sú zapojené do programu výuky a následnej možnosti získania jazykového certifikátu „Deutsches Sprachdiplom Stufe II – Nemecký jazykový diplom 2.stupňa – jazyková úroveň B2/C1*. Od školského roku 2011/12 je táto možnosť rozšírená aj o certifikát nižšej úrovne – „Deutsches Sprachdiplom Stufe I.“ (A2/B1)  

Príprava prebieha na pôde školy pod záštitou Centrálneho úradu pre zahraničné školstvo v Spolkovej republike Nemecko „ZfA“. S doplnkovým štúdiom začínajú už žiaci 1. ročníkov, resp. kvinty, a výučba je v rozsahu 2 hodiny týždenne. Veľkou výhodou je, že je bezplatná. Výuka prebieha pod vedením certifikovaných slovenských učiteľov i nemeckého lektora. Zameraná je predovšetkým na rozvíjanie komunikačných zručností v nemeckom jazyku, rozšírenie slovnej zásoby a samotnú prípravu na certifikáciu. Následné skúšky sa skladajú z písomnej i ústnej časti a sú tiež bezplatné.

Nemecký jazykový diplom druhého stupňa je medzinárodne uznávaná jazyková skúška, ktorá  platí ako doklad požadovaných jazykových znalostí a postačuje na prijatie na štúdium na vysokých školách a univerzitách v Nemecku i iných nemecky hovoriacich krajinách. Absolvent nemeckého jazykového diplomu, úrovne C1, môže byť  imatrikulovaný na týchto školách bez ďalších skúšok.

Je to skúška, ktorá je žiadaná na celom svete a uznávaná je aj v kruhoch nemeckého priemyslu. Úspešné absolvovanie tejto skúšky je považované za dôkaz pokročilých znalostí nemeckého jazyka. Z tohto dôvodu teda nepochybne prináša jeho držiteľom väčšiu šancu presadiť sa aj na slovenskom pracovnom trhu.

V prípade bližšieho záujmu a informácie k jazykovým certifikátom sa môžete obrátiť na p. Zoru Zarevúcku, zora.zarevucka@gln.sk.

podľa SERR (Spoločný európsky referenčný rámec).

    

GLN je školou s dlhoročnou tradíciou. Od svojho vzniku - 1964 - sa snaží udržať si dobré meno v bratislavkej verejnosti. Vychováva mnoho úspešných odborníkov.

Kontakt

  • Tomášikova 2, 827 29 Bratislava

  • Tel.: +421 2 4342 2552

  • IČO 00605786

  • DIČ 2020878057

Sledujte nás